Baile

Fáilte romhat go suíomh idirlín na comhdhála.

Tá bonn daingean faoin tumoideachas anois mar chineál oideachais dhátheangaigh atá idir éifeachtach agus rathúil do gach dalta, a dúirt an Dr Eugene O’Brien, an Leas-Uachtarán um Ghnóthaí Acadúla i gColáiste Mhuire gan Smál agus é ag caint le linn an Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas a reáchtáladh i gColáiste Mhuire gan Smál an 18 agus an 19 Bealtaine 2018.

Ba é sin ceann de na torthaí móra a pléadh ag an ócáid dhá lá seo. D’fhreastail breis is 200 toscaire ó aon tír déag éagsúla ar an gcomhdháil. Reáchtáladh an chomhdháil i gcomhar le Coláiste Mhuire gan Smál; An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta; Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí; Gaeloideachas; Foras na Gaeilge; agus Comhairle na Gaelscolaíochta. Rinne an lucht léinn, cleachtóirí agus gairmithe treochtaí agus taighde nua i réimse an tumoideachais a phlé agus a mhalartú, an Teagasc, an Fhoghlaim agus an Measúnú a nascadh le chéile; Féinmheastóireacht Scoile, Ceannaireacht agus Forbairt Oideoirí agus an Bealach a dhéanamh tríd an mBeartas agus an Nuálaíocht i bPobail Ilteangacha/Dhátheangacha ina measc.

Tá achoimre ar imeachtaí na comhdhála ar fáil anseo thíos.


Go dtí an chéad uair eile,

An Dr. T.J. Ó Ceallaigh

Stiúrthóir na Comhdhála
An Roinn um Oideachas Teanga agus Litearthachta,
Coláiste Mhuire gan Smál,
Luimneach.